8 666 00 244
I-IV: 9:00-17:00; V: 9:00-16:00

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje ZAISLUPLANETA.LT taisyklės
1.    Bendrosios nuostatos
1.1.    Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant registraciją arba užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2.    Taisyklėse Pirkėjas suprantamas kaip asmuo ketinantis įsigyti ar įsigyjantis prekes ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuvėje. Taisyklėse Pardavėjas yra Kotrnya Group, UAB, juridinio asmens kodas 121673734, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 34B, LT-02189 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT216737314,  duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, kontaktinis telefono numeris +370 5 2132254 , elektroninio pašto adresas: info@zaisluplaneta.lt,  Pardavėjas taip pat yra ZAISLUPLANETA.LT internetinės parduotuvės valdytojas. 
1.3.    Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis bei jas vykdyti. Su Taisyklėmis siūloma susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko. Įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
1.4.    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus, pataisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuojami ZAISLUPLANETA.LT interneto parduotuvės puslapyje. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi ZAISLUPLANETA.LT internetine parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.
1.5.    Pirkti ZAISLUPLANETA.LT interneto parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.
1.6.    Pirkėjų asmens duomeny tvarkomi vadovaujantis Pardavėjo privatumo politika. Pirkėjas prieš naudodamasis ZAISLUPLANETA.LT interneto parduotuve, taip pat užsakydamas ir pirkdamas prekes, privalo susipažinti su privatumo politika. 

2.    Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
2.1.    Prekes ZAISLUPLANETA.LT interneto parduotuvėje gali įsigyti registruoti Pirkėjai. Registruoti Pirkėjai registruojasi suvesdami registracijos formoje nurodytą informaciją arba prisijungdami su Facebook paskyra. Pirkėjas registruodamasis privalo pateikti teisingą ir tik savo informaciją. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už jų atnaujinimą laiku ir tinkamai. 
2.2.    Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, pagal Pardavėjo nurodymus Parduotuvėje išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkimui būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“,  atlieka išankstinį apmokėjimą, jei tokį apmokėjimo būdą jis pasirinko, ir Pardavėjas patvirtina užsakymą. 
2.3.    Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
2.4.    Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma ZAISLUPLANETA.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
2.5.    Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.    Pirkėjo teisės
3.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir ZAISLUPLANETA.LT internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2.    Pirkėjas - vartotojas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su ZAISLUPLANETA.LT internetine parduotuve (išskyrus Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje ir Taisyklių 10 straipsnyje nurodytas pirkimo - pardavimo sutartis), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso bei šių Taisyklių nustatyta tvarka. Terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos arba Pirkėjas atsiima prekes. 
3.3.    Pirkėjas turi teisę grąžinti ir/ ar pakeisti nekokybiškas ir/ ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis. 
3.4.    Pirkėjas – vartotojas gali pateikti prašymą/skundą dėl ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ 

4.    Pirkėjo įsipareigojimai
4.1.    Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
4.2.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, taip pat prekių užsakymo formoje nurodyti duomenys, kurie reikšmingi užsakymo įvykdymui, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3.    Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, taip pat duomenų apie užsakymą, suteikiančių teisę gauti/ atsiimti Pirkėjo užsakymą be jo žinios. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis ar užsakymo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4.    Pirkėjas, naudodamasis ZAISLUPLANETA.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip pat nesinaudoti  ZAISLUPLANETA.LT internetine parduotuve taip, kad kiltų pavojus ZAISLUPLANETA.LT internetinės parduotuvės  veikimui, Pardavėjo veiklai ar kitiems asmenims, norintiems įsigyti prekes iš Pardavėjo. 
4.5.    Pirkėjas įsipareigoja apžiūrėti gautas prekes ir informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui, taip pat patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.
4.6.    Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.7.    Jei Pirkėjas nusprendžia atsisakyti tinkamos kokybės prekių, nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 16 (šešiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba pristatyti prekes Pardavėjui. Šiuo atveju visos siuntimo ir pristatymo išlaidos tenka Pirkėjui.

5.    Pardavėjo teisės
5.1.    Jei Pirkėjas bando pakenkti ZAISLUPLANTA.LT internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis ZAISLUPLANETA.LT internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti ZAISLUPLANETA.LT internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.2.    Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas. Tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį. 
5.3.    Kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.
5.4.    ZAISLUPLANETA.LT turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
5.5.    Pardavėjas turi teisę pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas ir/ ar bet kokias kitas su ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas ZAISLUPLANETA.LT  internetinėje parduotuvėje.

6.    Pardavėjo įsipareigojimai
6.1.    Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir ZAISLUPLANETA.LT  internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis ZAISLUPLANETA.LT internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3.    Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, arba Pardavėjui neturint alternatyvos pasiūlymo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.4.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.


7.    Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1.    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas. Pakeistos prekių kainos taikomos užsakymams, atliktiems po kainos pakeitimo.
7.2.    Pardavėjas gali nustatyti minimalų prekių krepšelį, tai yra mažiausią sumą, už kurią prekių turi įsigyti Pirkėjas. Minimalaus krepšelio dydis parodomas ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuvėje, prieš atliekant užsakymą.
7.3.    Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.3.1.    Išankstinis apmokėjimas – tai  apmokėjimas, kai Pirkėjas, mokėjimo įstaigos skyriuje, ar pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, ar Banklink sistema, ar apmokėdamas kreditine kortele, suvedęs reikiamus duomenis, perveda pinigus į užsakyme nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą;
7.3.2.    Apmokėjimas prekių pristatymo metu (kai prekes Pirkėjui pristato kurjeris) – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu grynaisiais pinigais arba bankine kortele.
7.4.    Atsiskaitydamas 7.3.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo atlikimo. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjui laiku neatlikus mokėjimo, laikoma, kad jis atsisakė pirkti prekes ir Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą. 
7.5.    Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Jeigu apmokėjimas (išskyrus apmokėjimą prekių pristatymo metu) gautas darbo dieną iki 12 val., ši diena skaičiuojama kaip pirma užsakymo vykdymo diena. Jeigu apmokėjimas gautas po 12 val. (taip pat savaitgaliais ar švenčių dienomis), tuomet pirma užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo diena yra kita po to einanti darbo diena. Kai Pirkėjas už prekes atsiskaito jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti pirmą darbo dieną po užsakymo atlikimo. 
7.6.    Jei ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuvėje nenurodyta kitaip, prekių pristatymas yra mokamas. Konkreti prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma iki užsakymo pabaigos ir ji įskaičiuojama į bendrą Pirkėjo užsakymo kainą. 


8.    Prekių pristatymas
8.1.    Prekės pristatomos Lietuvoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą iš ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuvėje nurodytų variantų. Prekės gali būti pristatytos: 
8.1.1.    Pirkėjui prekes atsiimant Pardavėjo nurodytose prekių atsiėmimo vietose;
8.1.2.    Prekes atsiimant Pirkėjo pasirinktame paštomate;
8.1.3.    Per kurjerius.
8.2.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių užsakyme nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Kartu išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių. Kai Pirkėjas prekes atsiima pats, apie galimybę atsiimti prekes Pirkėjas informuojamas jo nurodytais kontaktais. 
8.3.    Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.4.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.5.    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Prekių pristatymo metu nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymi pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
8.6.    Nustačius prekių kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. 
8.7.    Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymas“ skyriuje.
8.8.    Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (išskyrus, kai grąžinama nekokybiška ar sutarties reikalavimų neatitinkanti prekė), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Jeigu, Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekę Šalių susitarimu iš Pirkėjo pasiima Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo, tokiu atveju šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
8.9.    Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai ZAISLUPLANETA.LT turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
8.10.    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.
8.11.    Jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.
8.12.     Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
8.13.    Prekė laikoma perduota Pirkėjui:
8.14.    Kai Pirkėjas (jo atstovas) priima prekę Pardavėjo veiklos vietoje;
8.15.    Prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje – faktūroje, ar kitame prekių pristatymo dokumente;
8.16.    Pirkėjui atsiėmus prekę iš paštomato.
8.17.    Jei prekės nepristatomos laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl prekių pavėluoto pristatymo.


9.    Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
9.1.    Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai (išskyrus, jei yra teisės aktuose numatytos Pardavėjo atsakomybę šalinančios aplinkybės). Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
9.2.    Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.3.    Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
9.4.    Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
9.5.    Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija. Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma  prekių gamintojo nustatyta garantija.
9.6.    Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės ZAISLUPLANETA.LT internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.
9.7.    Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisės aktai. 
9.8.    Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.


10.    Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1.    Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11)straipsniuose nustatyta tvarka. 
10.2.    Pirkėjas - vartotojas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties atsisakyti nuotolinės ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo arba pristatymo jam dienos  (terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos), informuodamas apie tai Pardavėją 3.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka. Pirkėjo - vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma: sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais; kitoms Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims. 
10.3.    Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
10.4.    Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. ir 10.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
10.5.    Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.6.    Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant ir pristatymo išlaidas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui, arba kai Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal Taisykles Pirkėjui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka Pardavėjui. Kai prekės grąžinamos (tiek grąžinant per tarpininkus (kurjerius), tiek grąžinus prekes tiesiogiai Pardavėjui),  pinigai  Pirkėjui grąžinami tokiu būdu, kokiu jis atliko mokėjimą, pavyzdžiui, pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas ar pan..  
10.7.    Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita. 

11.    Atsakomybė
11.1.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 
11.2.    Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis ZAISLUPLANETA.LT internetine parduotuve.
11.3.    Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie ZAISLUPLANETA.LT internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5.    Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.
11.7.    Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

12.    Apsikeitimas informacija
12.1.    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Informacija taip pat gali būti teikiama Pirkėjo registracijos ar užsakymo formoje nurodytu telefono numeriu.
12.2.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.    Baigiamosios nuostatos
13.1.    Taisyklėms ir pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.2.    Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
13.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir/ ar skundą dėl ZAISLUPANETA.LT internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai kaip numatyta Taisyklių 3.4 punkte. 

 
Nr.ZP Eshop-LT-001
Galioja nuo 2020 10 30